Privātuma Politika

Šajā Privātuma politikā tiek izskaidrots, kā uzņēmums Vendon („Vendon”, „mēs”, „mūs”, „mūsu”) apstrādā informāciju par personām, tostarp personas datus, saistībā ar vendon.net vietnes, programmatūras sistēmas un mobilās lietotnes („Sistēma”) izmantošanu, lai nodrošinātu tirdzniecības un kafijas automātu attālinātu pārvaldību, kontroli un analīzi („Pakalpojumi”).

Piekļūstot šai tīmekļa vietnei vai izmantojot šo tīmekļa vietni vai jebkuru no mūsu Pakalpojumiem, jūs piekrītat šajā Privātuma politikā, Sīkdatņu politikā un citos mūsu tīmekļa vietnē publicētajos noteikumos un politikās izklāstītajiem nosacījumiem. Ja nepiekrītat šai Privātuma politikai, jums ir jāatstāj šī tīmekļa vietne un jāpārtrauc izmantot visus mūsu Pakalpojumus.

Šī Privātuma politika reglamentē šādu Personas datu apstrādi:

 1. klientu, kuri ir iegādājušies mūsu aparatūru un izmanto Vendon sistēmu un pakalpojumus pārstāvju personas dati ("Klients");
 2. mūsu sadarbības partneru, kas izplata Vendon aparatūru un pakalpojumus, pārstāvju personas dati ("Izplatītājs");
 3. personu, kas sazinās ar mums, kā arī vendon.net vietnes apmeklētāju personas dati;
 4. personas datu apstrāde, ko Vendon veic Klientu un Izplatītāju vārdā.
Vendon apstrādā Personas datus saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem un attiecībā uz datu subjektiem Eiropas Ekonomikas zonā („EEZ”).Vendon ir jāievēro prasības, kas noteiktas 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK ("VDAR”).
 
The terms “Personal Data”, “Data Subject”, “Controller”, “Processor” and “Supervisory Authority” as used in this Privacy Policy shall have the same meanings as given in the GDPR.
 
Vendon darbojas kā Pārzinis attiecībā uz mūsu Klientu un Izplatītāju pārstāvju, personu, kas sazinās ar mums, un Vendon tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datiem. Pārziņa kontaktinformācija ir norādīta turpmāk 11. sadaļā:
 
Kad Vendon apstrādā Personas datus, kurus Klienti vai Izplatītāji ir nosūtījuši Vendon, izmantojot Sistēmu, izmantojot Pakalpojumus, vai citādi, Vendon darbojas kā Apstrādātājs.
Šī sadaļa attiecas uz Vendon Klientiem un Izplatītājiem un to Personas datu apstrādi, kurus viņi iesniedz Vendon, izmantojot Sistēmu un Pakalpojumus. Klients un Izplatītājs ir Pārziņi attiecībā uz datiem, kurus tie sniedz Vendon, izmantojot Sistēmu.
 
Ja jūsu Vendon kontu ir izveidojis mūsu Klients vai Izplatītājs, jums jāiepazīstas ar attiecīgā Klienta vai Izplatītāja privātuma politiku. Un šādā gadījumā jebkurš jautājums, kas jums kā Datu subjektam var rasties, ir jāvēršas pie Klienta vai Izplatītāja un jārisina ar viņu.
 
Lai izvairītos no šaubām, šajā Privātuma politikā ir iekļauti datu apstrādes noteikumi, kas reglamentē datu apstrādi, ko Vendon veic Klientu un Izplatītāju vārdā, un tāpēc tā ir saistošs datu apstrādes līgums.
 
2.1 Details of processing. Datu subjektu kategorijas: Vendon Klienta un Izplatītāja vārdā apstrādā to darbinieku, pārstāvju un citu ar attiecīgo Klientu un Izplatītāju saistīto personu Personas datus, kuri ir reģistrēti Sistēmā Klienta un Izplatītāja kontā vai kuru dati ir ievadīti Sistēmā citā veidā.
 
2.2. Type of Personal Data. Vendon processes Personal Data that include name, last name, telephone number, e-mail address, password for the System account, language, working hours, position and other information that relate to Data Subjects shared with Vendon by the Clients and Distributors.
 
2.3. Nature and purpose of processing. Vendon processes Personal Data on behalf of the Client and Distributor in accordance with their instructions, and only stores and accesses the data for the purpose of providing the Client with the Services or otherwise executing our obligations under contract concluded with the Client or the Distributor.
 
2.4. Duration of processing. Vendon will process the aforementioned data for as long as Vendon has existing contractual relationship with the respective Client or Distributor. After termination of contractual relationship, we may continue to store some Personal Data, but limited to the minimum amount necessary for us to comply with our legal obligations.
 
2.5. Rights and obligations of Controller and Processor. Pieņemot šīs Privātuma politikas noteikumus un izmantojot Sistēmu vai Pakalpojumus, Klients un Izplatītājs uzdod Vendon apstrādāt Personas datus, kurus Klients un Izplatītājs ievadījis Sistēmā vai citādi nodevis Vendon.
 
 • Klients un Izplatītājs apstiprina, ka Vendon nodotie dati ir iegūti uz likumīga pamata un ka Datu subjekti ir informēti par to, ka viņu Personas dati var tikt sniegti Vendon un citām trešajām personām, kuras Vendon ir piesaistījis Pakalpojumu sniegšanai un Sistēmas uzturēšanai.
 • Vendon nav atbildīgs par jebkādām Datu subjektu prasībām vai sūdzībām attiecībā uz darbībām, ko Vendon veicis, rīkojoties saskaņā ar norādījumiem, kas saņemti no Klienta un Izplatītāja.
 • Vendon vienmēr apstrādās visus Personas datus Klienta vai Izplatītāja vārdā, ievērojot to norādījumus un saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem, tostarp VDAR prasībām, ja piemērojams.

2.6. Sub-processors. Klients un Izplatītājs ar šo pilnvaro Vendon piesaistīt apakšapstrādātājus, tostarp apakšapstrādātājus, kas atrodas ārpus EEZ, lai administrētu un sniegtu Pakalpojumus, uzturētu Sistēmu vai citādi īstenotu līgumiskās attiecības starp Vendon un Klientu vai Izplatītāju.

 • Vendon izmanto apakšapstrādātājus, kas mums sniedz tādus pakalpojumus kā mitināšana un serveru kopizvietošana, saziņas piegāde, produktu piegāde, klientu atbalsts, juridiskie un finanšu konsultanti un citi.
 •  Vendon nodrošina, ka tas izmanto tikai tādus apakšapstrādātājus, kuri ievēro tos pašus datu aizsardzības pienākumus, kas izklāstīti šajā Privātuma politikā, un garantē, ka tie ir ieviesuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un citādi ievēro VDAR prasības, ja piemērojams. Ja šāds apakšapstrādātājs nepilda savus datu aizsardzības pienākumus, Vendon saglabā atbildību pret Klientu vai Izplatītāju.

2.7. Assistance to the Controller. Ņemot vērā apstrādes raksturu, Vendon palīdzēs Klientam un Izplatītājam nodrošināt tehniskos vai organizatoriskos pasākumus, ciktāl tas ir iespējams, lai izpildītu Pārziņa pienākumus attiecībā uz:

 • Jebkuriem datu subjektu pieprasījumiem attiecībā uz piekļuvi to personas datiem, kurus Vendon apstrādā Klienta vai Izplatītāja vārdā, vai to labošanu, dzēšanu, ierobežošanu, pārnesamību un iebildumu pret šādu datu apstrādi. Ja Datu subjekts šādu pieprasījumu nosūta tieši Vendon, Vendon nekavējoties pārsūta šādu pieprasījumu attiecīgajam Klientam vai Izplatītājam; un
 • Personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanu un paziņošanu Uzraudzības iestādei un Datu subjektiem par šādiem pārkāpumiem; un
 • Attiecīgā gadījumā – ietekmes uz datu aizsardzību novērtējumu sagatavošanu un, ja nepieciešams, konsultēšanos ar jebkuru Uzraudzības iestādi.
2.8. Security. Apstrādājot Personas datus Klientu un Izplatītāju vārdā, Vendon vienmēr piemēro īstenotos drošības pasākumus, kā aprakstīts turpmāk šīs Privātuma politikas 8. sadaļā.
 
2.9. Return and deletion of data. Unless otherwise required by applicable law, Vendon has no obligation to store the Client’s and Distributor’s data after termination of the contractual relationship and deletion of the Client’s and Distributor’s account and all accounts associated with it. At the choice of the Client and Distributor, Vendon will delete or return all the Personal Data to the Client and Distributor after the end of the contractual relationship relating to processing and shall delete existing copies, unless applicable law requires Vendon to store such Personal Data.
 
2.10. Data Processing Audit. Pēc Klienta vai Izplatītāja rakstiska pieprasījuma Vendon sniedz pietiekamu informāciju, lai pierādītu atbilstību šajā Privātuma politikā un piemērojamos tiesību aktos noteiktajām saistībām. Šī informācija tiek sniegta tiktāl, ciktāl šāda informācija ir Vendon kontrolē, un Vendon nav liegts to izpaust saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, konfidencialitātes pienākumu vai citām saistībām pret trešo personu.
 
 • Ja pēc Klienta vai Izplatītāja pieprasījuma sniegtā informācija pēc Klienta vai Izplatītāja saprātīga ieskata nav pietiekama, lai apstiprinātu Vendon atbilstību, tad Vendon piekrīt ļaut veikt datu apstrādes auditu un piedalīties tajā.
 • Šādus auditus drīkst veikt neatkarīga trešā persona ar labu reputāciju tirgū, ja tai ir pietiekama pieredze un kompetence datu apstrādes auditu veikšanā, un par šāda auditora izvēli abpusēji vienojas Klients vai Izplatītājs un Vendon.
 • Jebkura šāda audita vai pārbaudes laiku un citus praktiskos aspektus nosakām mēs, un jebkura šāda informācija un palīdzība tiek sniegta tikai un vienīgi uz Klienta vai Izplatītāja rēķina, un mēs paturam tiesības iekasēt no Klienta vai Izplatītāja maksu par jebkuru papildu darbu vai citām izmaksām, kas mums radušās saistībā ar šādu tiesību izmantošanu no Klienta puses. Tiesības pieprasīt auditu var izmantot reizi divos gados.
 • Auditoram būs jāparaksta konfidencialitātes līgums, kas iekļauj pienākumu audita ziņojumā neizpaust uzņēmējdarbības informāciju, un galaziņojums būs jāiesniedz arī Vendon.
Parastās uzņēmējdarbības laikā Vendon vāc informāciju no potenciālajiem un esošajiem Klientiem un Izplatītājiem, tīmekļa vietnes apmeklētājiem un citām personām, kas ar mums sazinās. Daļa no šīs informācijas ir personas dati, un attiecībā uz šiem datiem Vendon darbojas kā Pārzinis.
 
3.1. Information provided to Vendon. Mūsu esošie un potenciālie Klienti un Izplatītāji sniedz mums šādu informāciju par saviem pārstāvjiem: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, valsts, uzņēmuma nosaukums. Šī informācija ir nepieciešama, lai Vendon varētu noslēgt līgumus ar Klientiem un Izplatītājiem un izveidot to kontus Sistēmā.
 
Sazinoties ar mums, izmantojot mūsu vietnē sniegto kontaktinformāciju, jūs sniedzat mums savu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, kā arī jebkādu citu informāciju, ko mums atklājat. Šī informācija ir nepieciešama, lai Vendon varētu sazināties ar jums un atbildēt uz jūsu pieprasījumiem.
 
3.2. Information we collect automatically. Upon visiting the Vendon website we automatically collect and process the following information that may contain your Personal Data: your device and browser, pages you access, device identifiers, operating system you are using, your location, mobile network information, standard web log data, and other information collected from cookies and similar technology we use on our website. Learn more about how we use cookies on our website by reading our Sīkdatņu politika.

Biznesa attiecību kontekstā Vendon apstrādā savākto informāciju, lai:

 1. risinātu sarunas, slēgtu un izpildītu līgumus ar Klientiem un Izplatītājiem;
 2. sniegtu Pakalpojumus un nodrošinātu pareizu Sistēmas darbību;
 3. sazinātos ar Klientiem un Izplatītājiem par mūsu pakalpojumiem, produktiem, kopīgiem projektiem un citiem jautājumiem;
 4. sazinātos ar potenciālajiem klientiem, partneriem un citām personām, kuras interesē mūsu Pakalpojumi un produkti;
 5. analizētu un novērtētu mūsu tīmekļa vietnes un Pakalpojumu izmantošanu, lai mēs varētu veikt uzlabojumus;
 6. informētu par mūsu produktiem un Pakalpojumiem;
 7. Vendon, mūsu Klientu, Izplatītāju un citu personu juridisko interešu aizsardzībai un juridisku iemeslu dēļ, piemēram, lai izpildītu mūsu līgumus, ievērotu piemērojamos tiesību aktus un palīdzētu tiesībaizsardzības iestādēm.
Vendon vāc un apstrādā jūsu personas datus tikai tad, ja mums ir likumīgs pamats, un šāds pamats atšķiras atkarībā no attiecīgās datu kategorijas un apstrādes mērķiem.
 
Ja vien nav norādīts citādi, Vendon apstrādā savāktos personas datus, pamatojoties uz likumīgajām interesēm un juridiskajām saistībām. Ja jūs sniedzat mums personas datus, kurus mēs neesam skaidri pieprasījuši, mēs tos apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.
 
Likumīgās intereses, kas ir datu apstrādes pamats, iekļauj mūsu intereses veikt uzņēmējdarbību, pārvaldīt un sniegt pakalpojumus un produktus esošajiem Klientiem, informēt potenciālos klientus par mūsu Pakalpojumiem un produktiem, reklamēt un attīstīt mūsu Pakalpojumus un produktus, pārvaldīt attiecības ar Klientiem un Izplatītājiem, ievērot visus piemērojamos tiesību aktus, nodrošināt informācijas, sistēmu, tīklu un kiberdrošību.
Kopumā Vendon glabā Personas datus līdz brīdim, kad ir sasniegts mērķis, kādam dati tika vākti. Piemēram, Klientu un Izplatītāju personas datus mēs glabājam tik ilgi, kamēr starp mums pastāv līgumattiecības.
 
Pēc tam, kad Klients vai Izplatītājs izbeidz attiecības ar mums, dzēšot Vendon kontu vai citādi izbeidzot līgumu ar Vendon, mēs varam turpināt glabāt noteiktu informāciju, ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, atrisinātu strīdus, ja tādi ir, novērstu krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu, izpildītu mūsu līgumus un/vai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.
Lai Vendon varētu sniegt jums savus Pakalpojumus, mēs sadarbojamies ar trešajām pusēm, kas mums sniedz dažādus pakalpojumus, kuri mums ir nepieciešami ierastās uzņēmējdarbības veikšanas laikā. Tāpēc mēs atklājam jūsu personas datus šādiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem.
 
Personas datu saņēmēju kategorijās ietilpst mitināšanas un serveru kopizvietošanas pakalpojumu sniedzēji, sakaru un satura piegādes pakalpojumu sniedzēji, datu un kiberdrošības pakalpojumu sniedzēji, rēķinu un maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzēji, tīmekļa analītikas, CRM un klientu atbalsta programmatūras pakalpojumu sniedzēji, kurjerpasta piegādes pakalpojumu sniedzēji, mārketinga pakalpojumu sniedzēji, IT pakalpojumu sniedzēji, juridiskie un finanšu konsultanti un citi („Trešo personu pakalpojumu sniedzēji”).
 
Third-Party Service Providers only receive strict minimum amount of Personal Data as necessary for them to provide us with requested service. Vendon shares Personal Data only with such Third-Party Service Providers that are able to demonstrate that they have implemented appropriate measures to ensure that Personal Data is processed in compliance with GDPR and other applicable laws and regulations. In certain situations, we might have a legal obligation to share your information with public authorities or other third parties.
Vendon var atklāt jūsu informāciju trešajām personām, ja tas ir mūsu leģitīmās interesēs, piemēram, apvienošanās, aktīvu pārdošanas, uzņēmuma nodošanas vai citādas Pakalpojuma sniegšanas pārstrukturēšanas gadījumā.
 
Personal Data processed by Vendon may be transferred to Third-Party Service Providers and other recipients that are located outside of EEA. Vendon confirms that the data are transferred only to such Third-Party Service Providers and other recipients/sub-processors outside the EEA that are located in a territory that has been acknowledged by the European Commission as ensuring adequate level of protection or otherwise are able to provide appropriate safeguards, and always provided that enforceable rights and effective legal remedies are available for Data Subjects.
Privātpersonām, kas atrodas EEZ, ir ar likumu noteiktas tiesības attiecībā uz viņu personas datiem. Ievērojot likumā noteiktos izņēmumus, jums var būt tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt atjaunināt, dzēst vai labot šos datus, ierobežot vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz savu personas datu pārnesamību. Jūs varat izmantot šīs tiesības, sazinoties ar Vendon, izmantojot turpmāk šajā Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju.
 
Turklāt, ja uzskatāt, ka Vendon ir nelikumīgi apstrādājis jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Vendon, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju, vai arī varat iesniegt sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei jūsu valstī.
 
Ja esat persona, kuras personas datus mūsu Klients vai Izplatītājs ir sniedzis Vendon (piemēram, esat mūsu Klienta darbinieks), lūdzu, sazinieties ar Klientu vai Izplatītāju, lai izmantotu savas tiesības.
Ņemot vērā iespējamos riskus un apstrādes raksturu, Vendon ir īstenojis saprātīgus un piemērotus organizatoriskus, tehniskus un administratīvus pasākumus saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem un noteikumiem, lai aizsargātu personas datus.
 
Diemžēl nevienai datu pārraides vai glabāšanas sistēmai nav garantēta 100% drošība, tāpēc mēs nevaram garantēt pilnīgu informācijas drošību. Tāpēc mēs aicinām savus Klientus, Izplatītājus un visus Sistēmas lietotājus rūpēties par personas datiem, kas tiek apstrādāti, izmantojot Sistēmu, un iestatīt drošas paroles Vendon Sistēmas kontam, ierobežot piekļuvi ierīcēm un pārlūkprogrammai, izrakstoties pēc sesijas beigām, un pēc iespējas izvairīties sniegt Vendon jebkādu sensitīvu informāciju, kuras izpaušana varētu radīt būtisku kaitējumu Datu subjektam.
 
Visi Vendon pilnvarotie darbinieki, kas iesaistīti personas datu apstrādē, ir apņēmušies ievērot konfidencialitātes saistības un nedrīkst piekļūt vai citādi apstrādāt personas datus bez atļaujas, kā arī tad, ja tas nav nepieciešams mērķiem, kādiem šie dati tika iegūti.
 
Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā mēs informēsim Datu subjektus saskaņā ar piemērojamos tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem un sniegsim saprātīgu palīdzību saistībā ar personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanu un paziņošanu uzraudzības iestādēm.
Vendon periodiski var grozīt šo Privātuma politiku, piemēram, ieviešot jaunus pakalpojumus vai jaunas funkcijas. Šīs Privātuma politikas grozījumi stājas spēkā un tiek piemēroti no brīža, kad tie ir augšupielādēti mūsu tīmekļa vietnē.
 
Tāpēc aicinām jūs periodiski pārbaudīt Vendon tīmekļa vietni. Turpinot izmantot mūsu Pakalpojumus vai Sistēmu vai citādi sniedzot mums personas datus pēc šīs politikas grozījumu ieviešanas, jūs piekrītat atjauninātajiem Privātuma politikas noteikumiem.

Šo Privātuma politiku reglamentē Latvijas tiesību akti, un jebkura ar šo Privātuma politiku saistīta darbība vai tiesvedība (tostarp tāda, kas izriet no ārpuslīgumiskiem strīdiem vai prasībām) tiks ierosināta Latvijas tiesās.

Ja jums ir radušies jautājumi par šo Privātuma politiku un mūsu datu apstrādes praksi vai ja vēlaties izmantot savas Datu subjekta tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu vendon@vendon.net, kā arī izmantojot zemāk esošo kontaktinformāciju:

SIA „Vendon”
Kam: Datu aizsardzības speciālists
Adrese: Ojāra Vācieša iela 6B,
Rīga, LV-1004,
Latvija

Download FREE e-book!

Learn more about Vendon Contactless Payments: affordable payment solution for Vending & Coffee businesses

Download FREE e-book!

Get valuable tips on how to grow your Vending or Coffee / OCS business. FREE e-book "5 things OCS operators should be tracking" FREE e-book "4 Traits of a Profitable Vending Machine"

Download FREE e-book!

Saņem informatīvo izdevumu!

Get valuable tips on how to grow your Vending or Coffee / OCS business.

FREE e-book “5 things OCS operators should be tracking”

FREE e-book “4 Traits of a Profitable Vending Machine”

Download FREE e-book!

Get valuable tips on how to grow your Vending business. FREE e-book "4 Traits of a Profitable Vending Machine"

Download FREE e-book!

Saņem informatīvo izdevumu!

Get valuable tips on how to grow your Vending & Coffee/OCS business with QuickPik.

FREE e-book “How adding a Loyalty Platform & Mobile Payment App can boost your Vending & Coffee business”

Download FREE e-book!

Saņem informatīvo izdevumu!

Get valuable tips on how to grow your Vending business with Route Planning.

FREE Route Planning e-book “Eliminate unnecessary visits and save on travel costs with Vendon Route Planning”

Saņem informatīvo izdevumu!

Informatīvais izdevums stāstīs par jaunumiem industrijā, kā arī vēstīs par Vendon aktualitātēm.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai padarītu šo vietni ērtāku un patīkamāku, analizētu trafika datus un parādītu pielāgotu lapas saturu un reklāmu. Ja piekrītat mūsu Sīkdatņu politikai, click “Accept Cookies”.

Sazinieties ar mums!

Lūdzu, aizpildiet zemāk esošo formu - mēs ar jums sazināsimies tuvākajā laikā