Privacybeleid

Dit privacybeleid legt uit hoe Vendon ("Vendon", "wij", "ons", "onze") informatie verwerkt over personen, inclusief persoonlijke gegevens, met betrekking tot het gebruik van de website vendon.net, het softwaresysteem en de mobiele app ( "Systeem") voor de bediening van beheer op afstand, controle en analyse voor verkoopautomaten en koffieautomaten ("Diensten").

Door deze website of een van onze Services te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden uiteengezet in dit Privacybeleid, Cookiebeleid en andere voorwaarden en beleidsregels die u op onze website vindt. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, moet u deze website verlaten en alle gebruik van onze services stopzetten.

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonlijke gegevens van:

 1. vertegenwoordigers van klanten die onze hardware hebben gekocht en het Vendon-systeem en de Services ("Klant") gebruiken;
 2. vertegenwoordigers van onze zakelijke partners die Vendon-hardware en -services verdelen ("Distributeur") gebruiken;
 3. personen die met ons communiceren en bezoekers van de website vendon.net;
 4. verwerking van persoonlijke gegevens door Vendon namens klanten en distributeurs.
Vendon zal persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en met betrekking tot gegevenssubjecten binnen de Europese Economische Ruimte ("EER").Vendon zal voldoen aan de vereisten van de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG ("AVG”).
 
The terms “Personal Data”, “Data Subject”, “Controller”, “Processor” and “Supervisory Authority” as used in this Privacy Policy shall have the same meanings as given in the GDPR.
 
Vendon treedt op als Controller met betrekking tot de persoonlijke gegevens van vertegenwoordigers van onze Cliënten en Distributeurs, personen die met ons communiceren en bezoekers van de Vendon-website. Contactgegevens van de controller staan hieronder in deel 11.
 
Wanneer Vendon Persoonlijke gegevens verwerkt die door Klanten of Distributeurs via het Systeem naar Vendon zijn overgedragen, door gebruik te maken van de Services of anderszins, treedt Vendon op als de Verwerker.
Dit gedeelte heeft betrekking op klanten en distributeurs van Vendon en verwerking van persoonlijke gegevens die zij indienen bij Vendon door gebruik te maken van het systeem en de services. De Klant en Distributeur zijn de Controllers met betrekking tot de gegevens die zij via het Systeem aan Vendon verstrekken.
 
Als uw Vendon-account is gemaakt door onze klant of distributeur, moet u het privacybeleid van de respectieve klant of distributeur raadplegen. En in dat geval moet elke vraag die u als een Betrokkene hebt, worden gericht aan en opgelost door de Klant of Distributeur.
 
Om twijfel te voorkomen, bevat dit privacybeleid gegevensverwerkingsvoorwaarden die de verwerking van gegevens door Vendon namens Klanten en Distributeurs regelen en daarom vormt het een bindende overeenkomst voor gegevensverwerking.
 
2.1 Details of processing. Categorieën van gegevensonderwerpen. Vendon verwerkt namens de Klant en de Distributeur Persoonlijke Gegevens van hun werknemers, vertegenwoordigers en andere personen met betrekking tot de betreffende Klant en Distributeur die in het Systeem zijn geregistreerd onder de account van de Klant en de Distributeur of waarvan de gegevens anderszins in het Systeem zijn ingevoerd.
 
2.2. Type of Personal Data. Vendon processes Personal Data that include name, last name, telephone number, e-mail address, password for the System account, language, working hours, position and other information that relate to Data Subjects shared with Vendon by the Clients and Distributors.
 
2.3. Nature and purpose of processing. Vendon processes Personal Data on behalf of the Client and Distributor in accordance with their instructions, and only stores and accesses the data for the purpose of providing the Client with the Services or otherwise executing our obligations under contract concluded with the Client or the Distributor.
 
2.4. Duration of processing. Vendon will process the aforementioned data for as long as Vendon has existing contractual relationship with the respective Client or Distributor. After termination of contractual relationship, we may continue to store some Personal Data, but limited to the minimum amount necessary for us to comply with our legal obligations.
 
2.5. Rights and obligations of Controller and Processor. Door de voorwaarden van dit Privacybeleid te accepteren en door het Systeem of de Services te gebruiken, instrueert de Klant en Distributeur Vendon om Persoonlijke Gegevens die zijn ingevoerd in het Systeem of anderszins overgedragen aan Vendon door de Klant en de Distributeur te verwerken.
 
 • De Klant en de Distributeur bevestigen dat de gegevens die aan Vendon zijn overgedragen, op een wettige basis zijn verkregen en dat de Gegevensonderwerpen op de hoogte zijn gesteld van het feit dat hun Persoonlijke Gegevens kunnen worden verstrekt aan Vendon en andere derden die door Vendon zijn ingeschakeld voor de levering van de Diensten en onderhoud van het systeem.
 • Vendon is niet aansprakelijk voor claims of klachten van Gegevensonderwerpen met betrekking tot enige actie die door Vendon wordt ondernomen als gevolg van het handelen in overeenstemming met de instructies ontvangen van de Klant en de Distributeur.
 • Vendon verwerkt altijd alle persoonlijke gegevens namens de Klant of Distributeur volgens hun instructies en in overeenstemming met de geldende wetten en regels voor gegevensbescherming, inclusief vereisten van de AVG, indien van toepassing.

2.6. Sub-processors. De Klant en de Distributeur machtigen Vendon hierbij sub-verwerkers, inclusief sub-verwerkers die zich buiten de EER bevinden, in te zetten voor het beheer en de levering van de Services, het Systeem te onderhouden of op andere wijze de contractuele relatie tussen Vendon en de Klant of Distributeur uit te voeren.

 • Vendon maakt gebruik van subprocessoren die ons diensten verlenen, zoals hosting en co-locatie van servers, levering van communicatie, levering van producten, klantenondersteuning, juridische en financiële adviseurs, onder anderen.
 •  Vendon garandeert dat het alleen sub-verwerkers gebruikt die voldoen aan dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming als uiteengezet in dit privacybeleid en garandeert dat zij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en, indien van toepassing, voldoen aan de vereisten van de AVG. Indien een dergelijke subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft Vendon aansprakelijk jegens de Klant of de Distributeur.

2.7. Assistance to the Controller. Rekening houdend met de aard van de verwerking, zal Vendon de Klant en de Distributeur helpen bij het treffen van technische of organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, voor de nakoming van de verplichtingen van de Controller met betrekking tot:

 • Alle verzoeken van de Betrokkenen met betrekking tot toegang tot of de rectificatie, uitwissing, beperking, portabiliteit en bezwaar tegen de verwerking van hun Persoonlijke Gegevens die Vendon verwerkt namens de Klant of Distributeur. In het geval dat een Betrokkene een dergelijk verzoek rechtstreeks naar Vendon verzendt, zal Vendon dit verzoek onmiddellijk doorsturen naar de betreffende Klant of Distributeur; en
 • Het onderzoek naar inbreuken op Persoonlijke Gegevens en de kennisgeving aan de toezichtautoriteit en gegevensonderwerpen met betrekking tot dergelijke inbreuken; en
 • Indien van toepassing, de voorbereiding van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en, indien nodig, het voeren van overleg met een Toezichthoudende Autoriteit.
2.8. Security. Bij de verwerking van persoonlijke gegevens namens de Klanten en Distributeurs past Vendon altijd de geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen toe zoals hieronder beschreven in deel 8 van dit privacybeleid.
 
2.9. Return and deletion of data. Unless otherwise required by applicable law, Vendon has no obligation to store the Client’s and Distributor’s data after termination of the contractual relationship and deletion of the Client’s and Distributor’s account and all accounts associated with it. At the choice of the Client and Distributor, Vendon will delete or return all the Personal Data to the Client and Distributor after the end of the contractual relationship relating to processing and shall delete existing copies, unless applicable law requires Vendon to store such Personal Data.
 
2.10. Data Processing Audit. Op schriftelijk verzoek van de Klant of de Distributeur moet Vendon voldoende informatie verstrekken om aan te tonen dat wordt voldaan aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze informatie wordt verstrekt voor zover deze informatie binnen de macht van Vendon valt en Vendon niet wordt uitgesloten van openbaarmaking door toepasselijk recht, een plicht tot vertrouwelijkheid of enige andere verplichting die verschuldigd is aan een derde partij.
 
 • Als de informatie die op verzoek van de Klant of de Distributeur naar zijn redelijke oordeel is verstrekt, niet voldoende is om de naleving door Vendon te bevestigen, stemt Vendon ermee in om de gegevensverwerkingsaudit mogelijk te maken en bij te dragen.
 • Dergelijke audits mogen worden uitgevoerd door onafhankelijke derde partijen met een goede marktreputatie, op voorwaarde dat zij voldoende ervaring en competentie hebben om audits van gegevensverwerking uit te voeren, en de verkiezing van een dergelijke auditor moet onderling worden overeengekomen door zowel de Klant als de Distributeur en Vendon.
 • De timing en andere praktische aspecten met betrekking tot dergelijke audits of inspecties worden door ons bepaald en dergelijke informatie en assistentie worden uitsluitend aangeboden voor rekening en risico van de klant of distributeur en wij behouden ons het recht voor om de Klant of Distributeur extra kosten in rekening te brengen voor werk of andere kosten die door ons zijn gemaakt in verband met de Klant die dergelijke rechten gebruikt. De rechten om de audit aan te vragen mogen eens in de twee jaar worden gebruikt.
 • De auditor moet een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekenen, die de verplichting bevat om bedrijfsinformatie niet in zijn auditrapport te vermelden, en het eindrapport moet ook aan Vendon worden verstrekt.
Tijdens de normale gang van zaken verzamelt Vendon informatie van potentiële en bestaande Klanten en Distributeurs, websitebezoekers en andere personen die met ons communiceren. Sommige van deze informatie bestaat uit persoonlijke gegevens en met betrekking tot dergelijke gegevens is Vendon de controller.
 
3.1. Information provided to Vendon. Onze bestaande en potentiële Klanten en Distributeurs voorzien ons van de volgende informatie van hun vertegenwoordigers: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, land, bedrijfsnaam. Deze informatie is nodig om Vendon in staat te stellen contracten met Klanten en Distributeurs te sluiten en om hun accounts in het systeem aan te maken.
 
Wanneer u met ons communiceert via de contactgegevens op onze website, geeft u ons uw e-mailadres en/of telefoonnummer en alle andere informatie die u met ons deelt. Deze informatie is nodig om ervoor te zorgen dat Vendon met u kan communiceren en op uw vragen kan reageren.
 
3.2. Information we collect automatically. Upon visiting the Vendon website we automatically collect and process the following information that may contain your Personal Data: your device and browser, pages you access, device identifiers, operating system you are using, your location, mobile network information, standard web log data, and other information collected from cookies and similar technology we use on our website. Learn more about how we use cookies on our website by reading our Cookiebeleid.

In het kader van een zakelijke relatie verwerkt Vendon de verzamelde informatie om:

 1. onderhandelen, sluiten en uitvoeren van contracten met klanten en distributeurs;
 2. de Services leveren en zorgen voor een goede werking van het Systeem;
 3. communiceren met Klanten en Distributeurs over onze diensten, producten, gemeenschappelijke projecten en andere zaken;
 4. communiceren met potentiële klanten, partners en andere personen die geïnteresseerd zijn in onze Services en producten;
 5. het gebruik van onze webpagina en de Services analyseren en meten zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen;
 6. informeren over onze producten en diensten;
 7. bescherming van de juridische belangen van Vendon, onze klanten, distributeurs en andere personen en om juridische redenen, zoals b.v.
naleving van onze contracten, naleving van toepasselijke wetgeving en ondersteuning van wetshandhavingsinstanties.
 
Tenzij anders aangegeven, verwerkt Vendon de verzamelde persoonlijke gegevens op basis van legitieme belangen en wettelijke verplichtingen. Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt die niet expliciet door ons zijn vereist, verwerken wij deze op basis van uw toestemming.
 
Legitieme belangen als basis voor gegevensverwerking omvatten onze belangen in het zakendoen, het beheren en leveren van de Services en producten aan bestaande Klanten, het informeren van potentiële klanten over onze Services en producten, het promoten en ontwikkelen van onze Services en producten, het beheren van de relaties met Klanten en Distributeurs, voldoen aan toepasselijke wetgeving, zorgen voor informatie, systeem, netwerk en cyberbeveiliging.
Over het algemeen behoudt Vendon Persoonlijke Gegevens totdat het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, is bereikt. Wij houden bijvoorbeeld de Persoonsgegevens van Cliënten en Distributeurs bij zolang de contractuele relatie tussen ons bestaat.
 
Nadat de klant of distributeur de relatie met ons beëindigt door het verwijderen van een Vendon-account of anderszins het contract met Vendon beëindigt, kunnen we bepaalde informatie opslaan als redelijk noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om eventuele geschillen op te lossen om fraude en misbruik te voorkomen , om onze overeenkomsten te handhaven en/of onze legitieme belangen te beschermen.
Om ervoor te zorgen dat Vendon u onze service kan leveren, werken we samen met derden die ons verschillende services bieden die we nodig hebben in de normale gang van zaken. Daarom delen we uw persoonlijke gegevens met dergelijke externe serviceproviders.
 
De categorieën van ontvangers van persoonlijke gegevens omvatten, hosting- en servercokoserviceserviceproviders, aanbieders van communicatie- en inhoudbezorgservices, gegevens- en cyberbeveiligingsserviceproviders, facturerings- en betalingsverwerkingsserviceproviders, webanalyses, CRM- en klantondersteunende softwareleveranciers, koerierdiensten bezorgdiensten, marketingserviceproviders, IT-serviceproviders, juridische en financiële adviseurs, onder andere ("Externe serviceproviders").
 
Third-Party Service Providers only receive strict minimum amount of Personal Data as necessary for them to provide us with requested service. Vendon shares Personal Data only with such Third-Party Service Providers that are able to demonstrate that they have implemented appropriate measures to ensure that Personal Data is processed in compliance with GDPR and other applicable laws and regulations. In certain situations, we might have a legal obligation to share your information with public authorities or other third parties.
Vendon kan uw informatie delen met derden wanneer dit in ons legitieme belang is, bijvoorbeeld in geval van een fusie, verkoop van activa, overdracht van onderneming of anderszins de levering van de Dienst herstructureren.
 
Personal Data processed by Vendon may be transferred to Third-Party Service Providers and other recipients that are located outside of EEA. Vendon confirms that the data are transferred only to such Third-Party Service Providers and other recipients/sub-processors outside the EEA that are located in a territory that has been acknowledged by the European Commission as ensuring adequate level of protection or otherwise are able to provide appropriate safeguards, and always provided that enforceable rights and effective legal remedies are available for Data Subjects.
Personen die zich in de EER bevinden, hebben bepaalde wettelijke rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Afhankelijk van wettelijke uitzonderingen, hebt u mogelijk het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen, om deze gegevens bij te werken, te verwijderen of te corrigeren, om uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, evenals recht op overdraagbaarheid van uw Persoonlijke Gegevens. U kunt deze rechten gebruiken door contact op te nemen met Vendon via de contactgegevens die u vindt in dit privacybeleid.
 
Bovendien, als u van mening bent dat Vendon uw persoonlijke gegevens op onwettige wijze heeft verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij Vendon door de hieronder vermelde contactgegevens te gebruiken, of u kunt een klacht indienen bij een respectieve toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw land.
 
Als u een persoon bent wiens persoonlijke gegevens door onze Klant of Distributeur aan Vendon zijn verstrekt (u bent bijvoorbeeld een werknemer van onze Klant), neem dan contact op met de Klant of Distributeur om uw rechten uit te oefenen.
Gezien de potentiële risico's en de aard van de verwerking, heeft Vendon redelijke en passende organisatorische, technische en administratieve maatregelen geïmplementeerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om de Persoonsgegevens te beschermen.
 
Helaas is geen enkel gegevensoverdrachts- of opslagsysteem gegarandeerd 100% veilig, daarom kunnen we absolute veiligheid van informatie niet garanderen. Daarom moedigen we onze klanten, distributeurs en alle gebruikers van het systeem aan om de via het systeem verwerkte persoonsgegevens te verwerken en sterke wachtwoorden voor het Vendon System-account in te stellen, de toegang tot apparaten en de browser te beperken door uit te loggen na het einde van de sessie en vermijd mogelijk het verstrekken van gevoelige informatie aan Vendon, waarvan openbaarmaking substantiële schade kan toebrengen aan gegevensonderwerp.
 
Alle geautoriseerde personeelsleden van Vendon die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens hebben zich verbonden tot vertrouwelijkheidsverplichtingen en zullen geen toegang krijgen tot persoonsgegevens of anderszins verwerken zonder toestemming en als het niet noodzakelijk is voor de doeleinden die dergelijke gegevens in de eerste plaats hebben gekregen.
 
In het geval dat een inbreuk op de persoonlijke gegevens plaatsvindt, zullen we Gegevensondrwerpen inlichten in overeenstemming met de verplichtingen die zijn vastgelegd in toepasselijke wetgeving en zullen we redelijke hulp bieden bij het onderzoek naar inbreuken op persoonsgegevens en de kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteiten.
Vendon kan dit privacybeleid af en toe aanpassen, bijvoorbeeld wanneer we nieuwe services of nieuwe functies introduceren. De wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht en worden toegepast vanaf het moment dat ze naar onze website zijn geüpload.
 
Daarom raden we u aan om de Vendon-website van tijd tot tijd te controleren. Door onze Diensten of het Systeem te blijven gebruiken of anderszins Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, gaat u, nadat de wijzigingen in dit beleid zijn geïmplementeerd, akkoord met de bijgewerkte voorwaarden van het Privacybeleid.

Dit privacybeleid wordt beheerst door de wetten van Letland en alle acties of procedures in verband met dit privacybeleid (inclusief die voortvloeien uit niet-contractuele geschillen of claims) zullen voor de rechtbanken van Letland worden gebracht.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid en onze gegevensverwerkingspraktijken, of als u uw rechten als gegevensgebruiker met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op per e-mail vendon@vendon.net, door gebruik te maken van de contactgegevens hieronder:

SIA “Vendon”
T.a.v. Gegevensbeschermingsambtenaar
Adres: Ojāra Vācieša iela 6B,
Rīga, LV-1004,
Letland

Download FREE e-book!

Learn more about Vendon Contactless Payments: affordable payment solution for Vending & Coffee businesses

Download FREE e-book!

Get valuable tips on how to grow your Vending or Coffee / OCS business. FREE e-book "5 things OCS operators should be tracking" FREE e-book "4 Traits of a Profitable Vending Machine"

Download FREE e-book!

Aanmelden voor Nieuwsbrief!

Get valuable tips on how to grow your Vending or Coffee / OCS business.

FREE e-book “5 things OCS operators should be tracking”

FREE e-book “4 Traits of a Profitable Vending Machine”

Download FREE e-book!

Get valuable tips on how to grow your Vending business. FREE e-book "4 Traits of a Profitable Vending Machine"

Download FREE e-book!

Aanmelden voor Nieuwsbrief!

Get valuable tips on how to grow your Vending & Coffee/OCS business with QuickPik.

FREE e-book “How adding a Loyalty Platform & Mobile Payment App can boost your Vending & Coffee business”

Download FREE e-book!

Aanmelden voor Nieuwsbrief!

Get valuable tips on how to grow your Vending business with Route Planning.

FREE Route Planning e-book “Eliminate unnecessary visits and save on travel costs with Vendon Route Planning”

Aanmelden voor Nieuwsbrief!

De nieuwsbrief bevat branche-inzichten, trends, de laatste Vendon-updates en innovaties.

We gebruiken cookies om deze website handiger en leuker te maken, verkeersgegevens te analyseren en aangepaste pagina-inhoud en advertenties weer te geven. Als u akkoord gaat met onze Cookiebeleid, click “Accept Cookies”.

Neem contact met ons op

Vul het onderstaande formulier in - we nemen zo snel mogelijk contact met u op